Priaznivé ceny

Priaznivé ceny

Doprava od 5 EUR

Doprava od 5 EUR

Vernostný program

Vernostný program

  • Úvod
  • Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Vady tovaru, ich uplatňovanie a záruka za akosť (kvalitu)

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že ním zakúpený tovar je v zhode so zmluvou. To znamená, že Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, ním alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Predávajúci je zodpovedný za vady tovarumal tovar pri prevzatí Kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.

Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar, podľa možnosti čo najskôr po jeho prevzatí, najneskôr však do 24 hodín. Ak zistí, že tovar vykazuje vady, je povinný výskyt vád písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) oznámiť Predávajúcemu. Písomné oznámenie o výskyte vád musí obsahovať číslo faktúry, ktorou bola vyúčtovaná kúpna cena vadného tovaru a rovnako tak dodacieho listu, na ktorom bolo dodanie tohto tovaru potvrdené. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Ak je na predávanom tovare, jej obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade záručná doba trvá iba do dátumu spotreby. Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim. Záruka sa takisto nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru.

V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave kuriérom, je Kupujúci povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie je Kupujúci povinní prevziať. O doručení poškodeného tovaru je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho.Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Nároky z vád tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Predávajúci vždy môže vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujícímu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Pri reklamácii je Kupujúci povinný preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň je Kupujúci povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia Kupujúci, ktoré z týchto práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Pri uplatnení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, Predávajúci nebude od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok Kupujúci zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením Kupujúci preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Kupujúci reklamáciu uplatniť znova. V takom prípade Predávajúci uhradí Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Predávajúci nezamietne.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, tj od prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola Kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy.

V prípade uznania reklamácie je Kupujúcemu zaslaný nový, adekvátny tovar, na ktorý sa vzťahuje nová záručná doba od jeho prevzatia.

Spoločne s tovarom môže byť Kupujú dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.

Reklamačná adresa a osoba poverená vybavovaním reklamácií

LANEX a.s.
Podniková prodejna
Hlučínská 96/1
Bolatice
747 23

Kontaktná osoba
Sára Brunerová
E-mail: sara.brunerova@lanex.cz

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Uvedená lehota je určená na to, aby sa Kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Odstúpenie si Kupujúci uplatní u Predávajúceho listom alebo emailom zaslaným na adresu vyššie. Kupujúci môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy.doc. Kupujúci v odstúpení uvedie dátum objednania, dátum doručenia a identifikáciu tovaru, napríklad odkazom na číslo faktúry. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Kupujúci na svoje náklady pošle tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, späť na adresu sídla Predávajúceho a to za nasledovných podmienok:

  • Tovar by mal byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Predávajúci príjme tovar aj bez pôvodného obalu, alebo s poškodeným obalom, avšak v takom obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru.
  • Tovar by nemal byť použitý. Ak bude tovar použitý, má Predávajúci nárok na náklady vynaložené v súvislosti s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci totiž zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  • Tovar musí byť nepoškodený
  • Tovar musí byť v úplnom stave (vrátane príslušenstva ktoré bolo dodané spoločne s tovarom) a návodom na použitie,
  • Tovar musí byť doručený spoločne so záručným listom a ak nie s dokladom o kúpe, aspoň s jeho kópiou.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní sa nedá chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní musí Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, spotrebovaný alebo použitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru), musí Kupujúci poskytnúť finančnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu.

Kupujúci nebude posielať tovar Predávajúcemu späť na dobierku. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim vyzdvihnutý.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci zašle peniaze za tovar (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim) prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 14 dní odod odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade nedodania kompletného tovaru, či inak odporujúceho vyššie uvedeným podmienkam, sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť, alebo môže byť uschovaný v sídle Predávajúceho za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za každý začatý deň úschovy.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak nie je Kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom Kupujúceho. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva Kupujúceho. Alternatívne riešenie sporu je bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od Kupujúceho požadovať poplatok najviac 5 EUR vrátane DPH.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má Kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Kupujúci má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov